லீலை – ஜில்லென்று ஒரு கலவரம்

Posted: August 1, 2013 in Uncategorized

படம் : லீலை
இசை : சதீஷ்
பாடலாசிரியர் : சதீஷ்
பாடியவர்கள் : சதீஷ்
—-
ஜில்லென்று ஒரு கலவரம் ஹே ஹே
நெஞ்சுக்குள் இந்த நிலவரம் ஹே ஹே
பெண்ணென்று ஒரு புயல் வரும் நேரம்
ஹே ஹே காதல் ஒரு புறம் கண்ணாலே காய்ச்சல் ஒரு புறம்
என்னில் மோதல் தரும் சுகம் ஆரம்பம்

தூரலின் சாரலில் நான் நின்றபோது
வானவில் ஒவியம் நான் கண்டதுண்டு
உன் கண்கள் தரும் வண்ணங்களில்
என்னுள் எழும் எண்ணங்களில்
நான் உறைந்து போனேன் இன்று

ஜில்லென்று ஒரு கலவரம் ஹே ஹே
நெஞ்சுக்குள் இந்த நிலவரம் ஹே ஹே
பெண்ணென்று ஒரு புயல் வரும் நேரம்
ஹே ஹே காதல் ஒரு புறம் கண்ணாலே காய்ச்சல் ஒரு புறம்
என்னில் மோதல் தரும் சுகம் ஆரம்பம்

சாலையில் ட்ராஃபிக்கில் நான் வாடும்போது
எஃப்ம்மில் பாடல்கள் தான் கேட்பதுண்டு
நான் உன்னைக் கண்டதும் என்னில் எழும்
புது பாடல்கள் ஓர் ஆயிரம்
என்னை மறந்து நின்றேன் இன்று

ஜில்லென்று ஒரு கலவரம் ஹே ஹே
நெஞ்சுக்குள் இந்த நிலவரம் ஹே ஹே
பெண்ணென்று ஒரு புயல் வரும் நேரம்
ஹே ஹே காதல் ஒரு புறம் கண்ணாலே காய்ச்சல் ஒரு புறம்
என்னில் மோதல் தரும் சுகம் ஆரம்பம்

உன்னை நான் பார்த்த நொடியிலே
என் கண்ணில் யுத்தம் எடுத்ததே
உயிர் மூச்சில் அமைதி பூத்ததே ஏன்?ஏன்?ஏன்?
என் கண்ணில் கோடி சூரியன் என் வானில் கோடை காற்முகில்
என் நெஞ்சில் வீசும் தென்றல் ஆனாய்

ஜில்லென்று ஒரு கலவரம் ஹே ஹே
நெஞ்சுக்குள் இந்த நிலவரம் ஹே ஹே
பெண்ணென்று ஒரு புயல் வரும் நேரம்
ஹே ஹே காதல் ஒரு புறம் கண்ணாலே காய்ச்சல் ஒரு புறம்
என்னில் மோதல் தரும் சுகம் ஆரம்பம்

ஜில்லென்று ஒரு கலவரம் ஹே ஹே
நெஞ்சுக்குள் இந்த நிலவரம் ஹே ஹே
பெண்ணென்று ஒரு புயல் வரும் நேரம்
ஹே ஹே காதல் ஒரு புறம் கண்ணாலே காய்ச்சல் ஒரு புறம்
என்னில் மோதல் தரும் சுகம் ஆரம்பம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s