நண்பன் – இருக்காணா

Posted: April 3, 2012 in Uncategorized

படம்: நண்பன்
இசை: ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்
பாடலாசிரியர்: பா.விஜய்
பாடியவர்கள்: ஜாவித் அலி, விஜய் பிரகாஷ்
—-

இருக்காணா
இடுப்பிருக்காணா
இல்லையாணா இல்லியனா
உன் இடைதானா
இன்ப கடைதனா
மெல் இடை தாண்டி குடைதனா

அட இக்கனி முக்கனி முகடு
நான் துத்த நாக தகடு
உன் உதடுக்குள் எதனை உதடு
ஒண்ணு குடு குடு

அடி அஞ்சன மஞ்சன மயிலு
நீ கஞ்சன் ஜங்கா ரையிலு
உன் இடுப்பே ஆறாம் விரலு
நீ கிளு கிளு

ஒல்லி பெல்லி ஜெல்லி பெல்லி மல்லி வாச மல்லி
உன் மேனி வெங்கல வெள்ளி
சொல்லி சொல்லி உன்ன அள்ளி
கிள்ளி கன்னம் கிள்ளி
விளையாட வந்தவன் கில்லி

ஒல்லி பெல்லி ஜெல்லி பெல்லி மல்லி வாச மல்லி
உன் மேனி வெங்கல வெள்ளி
சொல்லி சொல்லி என்ன அள்ளி
கிள்ளி கன்னம் கிள்ளி
விளையாட வந்தவன் கில்லி

ஒருவாட்டி இடுப்பாட்டி மலை இறக்க இறக்கத்தில தள்ள
எடங்காட்டி தடங்காட்டி என அறக்க பறக்க வந்து கொல்லேன்

அடங்காட்டி மடங்காட்டி வாய் உறைக்க உறைக்க முத்தம் வெய்யேன்
படங்காட்டி பயம் காட்டி நெஞ்சு இறக்க இறக்க தப்பு செய்யேன்

நான் சின்ன பையன் (பையன் )
நீ கண்ண வைய்யேன் (வைய்யேன்)
நான் சொன்ன செய்யேன் வா வயில் வாழை வாயேன்

ஒல்லி பெல்லி ஜெல்லி பெல்லி மல்லி வாச மல்லி
உன் மேனி வெங்கல வெள்ளி

சொல்லி சொல்லி என்ன அள்ளி
கிள்ளி கன்னம் கிள்ளி
விளையாட வந்தவன் கில்லி

லயச்சனா லயச்சனா என்னை
லவங்கு லவங்கு கடிச்சனா
இனிச்சனா இனிச்சனா
வாய் மடலில் கடலை திணிச்சனா

கொழுகனா மொழுகனா
நல்ல பழுத்து பழுத்து தளுகானா
எழச்சானா கொழைச்சானா

ரொம்ப செதுக்கி செதுக்கி ஒழைச்சனா
நீ செங்கிஸ்தனா இனி உன் கிஸ் தானா
நான் மங்கூஸ் தானா
உன் கையில் கஷகாஸ்தானா!

—–
இருக்காணா
இடுப்பிருக்காணா
இல்லையாணா
இல்லியனா
உன் இடைதானா
இன்ப கடைதனா
மெல் இடைதாண்டி குடைதனா

அட இக்கனி முக்கனி முகடு
நான் துத்த நாக தகடு
உன் உதடுக்குள் எதனை உதடு
ஒண்ணு குடு குடு

அடி அஞ்சன மஞ்சன மயிலு
நீ கஞ்சன் ஜங்கா ரையிலு
உன் இடுப்பே ஆறாம் விரலு
நீ கிளு கிளு

ஒல்லி பெல்லி ஜெல்லி பெல்லி மல்லி வாச மல்லி
உன் மேனி வெங்கல வெள்ளி

சொல்லி சொல்லி என்ன அள்ளி
கிள்ளி கன்னம் கிள்ளி
விளையாட வந்தவன் கில்லி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s