3 – இதழின் ஒரு ஓரம்..

Posted: March 26, 2012 in Uncategorized

படம்: 3
இசை: அருனித்
பாடலாசிரியர்: தனுஷ்
பாடியவர்கள்: அஜீஸ், அருனித்

—-
இதழின் ஒரு ஓரம்..
சிரித்தாய் அன்பே…
நிஜமாய் இது போதும்…
சிரிப்பால் அன்பே…

என் நாடியை சிலிர்க்க வைத்தாய்…
என் இரவெல்லாம் வெளிச்சம் தந்தாய்…
என் ஆண் கர்வம் மறந்தின்று உன் முன்னே பணிய வைத்தாய்…

சொல்லு நீ I LOVE YOU….
நீ தான் என் குறுஞ்சி பூ
என் காதல் என்றும் TRUE..MAKE NEVER FAIL…

ஓ.. எல்லாம் மறந்து உன் பின்னே வருவேன்
நீ சம்மதித்தால் நான் நிலவையும் தருவேன்
உன் நிழல் தரை படும் தூரம் நடந்தேன்
அந்த நொடியை தான் கவிதை வரைந்தேன்

ஓ பெண்ணே என் கண்ணே செந்தேனே வா முன்னே
என் உயிருக்குள் பெயரை வைத்தாய்

என் நாடியை சிலிர்க்க வைத்தாய்
என் இரவெல்லாம் வெளிச்சம் தந்தாய்
என் ஆண் கர்வம் மறந்தின்று உன் முன்னே பணிய வைத்தாய்
—-
ஓ பெண்ணே என் கண்ணே செந்தேனே வா முன்னே
என் உயிருக்குள் பெயரை வைத்தாய்

ஓ பெண்ணே என் கண்ணே செந்தேனே வா முன்னே
என் உயிருக்குள் பெயரை வைத்தாய்

சொல்லு நீ I LOVE YOU….
நீ தான் என் குறுஞ்சி பூ
என் காதல் என்றும் TRUE..MAKE NEVER FAIL…

சொல்லு நீ I LOVE YOU….
நீ தான் என் குறுஞ்சி பூ
என் காதல் என்றும் TRUE..MAKE NEVER FAIL…

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s