அலை – நீ ஒரு தேசம்

Posted: August 23, 2010 in Uncategorized

படம் : அலை
பாடல் : நீ ஒரு தேசம்,
இசை : வித்யாஷாகர்
பாடலாசிரியர்: பா.விஜய்
பாடியவர்கள் : கே கே, சுஜாதா
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

நீ ஒரு தேசம், நான் ஒரு தேசம்
எல்லை கடந்தால் சந்தோஷம்

நீ ஒரு வாசம், நான் ஒரு வாசம்
இரண்டும் இணைந்தால் உல்லாசம்

எனது கனவுகள் உனது இமையிலே
எனது கவிதைகள் உனது மொழியிலே

எனது சிறகுகள் உனது விரலிலே
எனது களவுகள் உனது இளமையிலே

னன னா னன னா னன னன னா…….
னன னா னன னா னன னன னா…….

னன னா னன னா னன னன னா…….
னன னா னன னா னன னன னா…….

நீ ஒரு தேசம்,

நான் ஒரு தேசம்

எல்லை கடந்தால்

சந்தோஷம்

ஓடி விளையாடுவதும் ஓர விழி தேடுவதும்
காதல் என தெரியுது தெரியுது தெரியுது தெரியுது தெரியுது… இப்போது

போதும் என பேசுவதும் போனவுடன் ஏசுவதும்
காதல் என புரியுது புரியுது புரியுது புரியுது புரியுது… இப்போது

நெஞ்சோடு நெஞ்சாக நீ என்னை துண்டாட
அப்பப்பா என் தேகம் தீ ஆனது

அஞ்சாமல் கெஞ்சாமல் நீ என்னை கொண்டாட
அம்மம்மா என் சேலை தாயானதே

எனது குறும்புகள் எடுக்க வந்தது
உனது குறும்புகள் தடுக்க நின்ற்து

னன னா னன னா னன னன னா…….
னன னா னன னா னன னன னா…….


பேசுவது தெரியாமல் கூசுவது புரியாமல்
காதல் சுகம் எதுவென எதுவென எதுவென எதுவென எதுவென … நனைவோமா

நீ எனது கிளையாக நான் உனது கிளியாக
சேருவது சுகமென சுகமென சுகமென சுகமென சுகமென … இணைவோமா

கொத்தோடு கொத்தாக நீ என்னை தொட்டாட
அசசோ என் ஆசை கரும்பானதே

தட்டாமல் முட்டாமல் பூவோடு வண்டாட
ஐயயோ உன் மீசை எறும்பானதே

எனது ரசனையோ பழக வந்தது
உனது ரசனையோ விலகி சென்றது

நீ ஒரு தேசம், நான் ஒரு தேசம்
எல்லை கடந்தால் சந்தோஷம்

எனது சிறகுகள் உனது விரலிலே
எனது களவுகள் உனது இளமையிலே

னன னா னன னா னன னன னா…….
னன னா னன னா னன னன னா…….

னன னா னன னா னன னன னா…….
னன னா னன னா னன னன னா…….

னன னா னன னா னன னன னா…….
னன னா னன னா னன னன னா…….

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s