பாரதி – நிற்பதுவே

Posted: July 6, 2010 in இளையராஜா

படம் : பாரதி
பாடல் : நிற்பதுவே
இசை : இளையராஜா
பாடலாசிரியர்: பாரதி
பாடியவர்கள் : ஹரிஷ் ராகவேந்திரா

நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே

நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே

நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே
நீங்கள் எல்லாம் சொர்ப்பனம் தானோ
பல தோற்ற மயக்கங்களோ
சொர்ப்பனம் தானோ
பல தோற்ற மயக்கங்களோ
கற்பதுவே கேட்பதுவே கருதுவதே
நீங்கள் எல்லாம் அர்ப்ப மாயைகளோ
உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ
அர்ப்ப மாயைகளோ
உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ

வானகமே இளவெய்யிலே மரம்சரிவே

வானகமே இளவெய்யிலே மரம்சரிவே
நீங்கள் எல்லாம் கானலின் நீரோ
வெறும் காட்சி பிழைதானோ
போனதெல்லாம் கனவினைபோல்

வானகமே இளவெய்யிலே மரம்சரிவே
நீங்கள் எல்லாம் கானலின் நீரோ
வெறும் காட்சி பிழைதானோ

போனதெல்லாம் கனவினைபோல்
உடைந்தேழுந்தே போனதனால்
நானும் ஒர் கனவோ
இந்த ஞாலமும் பொய்தானோ

நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே

நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே
நீங்கள் எல்லாம் சொர்ப்பனம் தானோ
பல தோற்ற மயக்கங்களோ
சொர்ப்பனம் தானோ
பல தோற்ற மயக்கங்களோ

காலமென்றெ ஒரு நினைவும்
காட்சி என்று பல நினைவும்
கோலமும் பொய்களோ
அங்கு குணங்களும் பொய்களோ
காலமென்றெ ஒரு நினைவும்
காட்சி என்று பல நினைவும்
கோலமும் பொய்களோ
அங்கு குணங்களும் பொய்களோ

காண்பதெல்லாம் மறையுமென்றால்
மறைந்ததெல்லாம் காண்பதன்றோ
நானும் ஒர் கனவோ
இந்த ஞாலமும் பொய்தானோ

நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே

நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே
நீங்கள் எல்லாம் சொர்ப்பனம் தானோ
பல தோற்ற மயக்கங்களோ
சொர்ப்பனம் தானோ
பல தோற்ற மயக்கங்களோ
கற்பதுவே கேட்பதுவே கருதுவதே
நீங்கள் எல்லாம் அர்ப்ப மாயைகளோ
உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ
அர்ப்ப மாயைகளோ
உம்முள் ஆழ்ந்த பொருளில்லையோ

=====
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s